KERALA LOTTERY RESULTS

Kerala Lottery Result 4.11.2021 - Karunya Plus KN 393 Lottery Result

Karunya Plus KN-393 Lottery Result Chart 2021: We Provide Official Kerala Lottery Akshaya Result / Kerala Chart Download, 2021 Kerala lottery result Chart Karunya Plus KN 393, Akshaya, Kerala Lottery Chart 2021, Kerala Lottery 2021 Chart, 2021 Kerala Lottery Result, Kerala Lottery.

Official Kerala Lottery Karunya Plus Result Today

Kerala State Lotteries KarunyaPlus - 28.10.2021

Karunya Plus (KN-393) Result (28/10/2021)

Lottery Result Chart 4.11.2021
Kerala Lottery Result Chart Karunya Plus


Kerala Lottery Result Today

ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Kerala Lottery Result Today - 4/11/2021
4.11.2021 - Karunya-Plus KN 393 Live Result Available below of this page @ 3:00 pm

Kerala Lottery Result Yesterday - 03/11/2021
Lottery Result Chart 3.11.2021 - Akshaya AK 522

Kerala Lottery Result Live Today 04.11.2021

Name of LotteryKerala Lottery
Lottery Draw Code NumberKN-393
Lottery Draw NameKarunya-Plus
1st PrizeRs. 8,000,000/-
Lottery Result Available Date4.11.2021
Lottery Result Time3 to 4 PM
Lottery Result StatusLive Result @ 4.11.2021 - 03:00 pmKarunya Plus KN-393 Lottery Result Chart Today - 04/11/2021

1st Prize - Rs. 8,000,000/-
PN 567732 - KOTTAYAM

Consolation Prize - Rs. 8,000/-

PO 567732  PP 567732  PR 567732  PS 567732  PT 567732  PU 567732  PC 567732  PW 567732  PX 567732  PY 567732  PZ 567732


2nd Prize - Rs. 10,00,000/-

PS 307396 - GURUVAYOOR


3rd Prize - Rs. 100,000/-
PN 734562 - KATTAPPANA
PO 578863 - PALAKKAD
PP 660712 - KANHANGAD
PR 164506 - KOTTAYAM
PS 773596 - THIRUVANANTHAPURAM
PT 523800 - THAMARASSERY
PU 599118 - KOLLAM
PV 178924 - KANNUR
PW 372238 - MALAPPURAM
PX 503797 - ADIMALY
PY 420287 - KOLLAM
PZ 175408 - ERNAKULAM

Check Last 4 Digit (Ending Four Numbers)

4th Prize - Rs. 5,000/-
0337  0446  0559  2814  3522  5484  6277  7163  7233  7411  7594  7732  7893  8398  8982  9589  9599  9726

5th Prize - Rs. 1,000/-
0370  0858  0986  1145  1263  1338  1382  1646  2137  2260  2551  2920  2972  2999  3416  3716  3965  3971  4007  4082  4099  4287  4871  5297  6361  6407  6774  7386  7479  8201  8854  8928  9407  9509

6th Prize - Rs. 500/-
0057  0128  0226  0265  0435  0678  0708  0877  0905  0927  1325  1390  1585  1743  2059  2388  2488  2724  2748  2881  2893  3020  3021  3078  3186  3228  3281  3495  3647  3784  3798  4004  4054  4188  4983  5455  5531  5532  5848  6174  6199  6332  6358  6554  6674  6944  7033  7140  7204  7218  7238  7305  7349  7395  7398  7444  7537  7844  7887  7917  7975  8029  8050  8098  8221  8297  8356  8470  8495  8514  8826  8886  8976  9150  9268  9449  9846  9976  9993

7th Prize - Rs. 100/-
0003  0062  0080  0100  0372  0422  0564  0570  0592  0642  0839  1096  1112  1275  1322  1343  1456  1462  1510  1627  1649  1896  1951  1970  2006  2053  2141  2166  2168  2643  2703  2742  2829  2868  2942  3051  3066  3093  3155  3227  3233  3235  3276  3296  3310  3343  3382  3674  3858  3903  3930  3995  4130  4139  4141  4288  4315  4358  4496  4640  4688  4696  4846  4875  4888  4927  4954  5047  5066  5222  5452  5469  5632  5638  5655  5780  5842  6072  6144  6185  6260  6337  6698  6705  6739  6743  6784  6879  6902  6904  7028  7076  7158  7493  7552  7743  7912  8017  8028  8184  8244  8286  8295  8321  8375  8384  8467  8478  8517  8555  8628  8935  9128  9197  9253  9293  9329  9408  9420  9452  9519  9537  9558  9570  9594  9737      


04.11.2021 Kerala Lottery Result
Today / Previous Lottery Results 2021

Kerala Lottery ResultsDraw Date
Karunya-Plus(KN-393) Result04.11.2021
Akshaya(AK-522) Result03.11.2021
Sthree-Sakthi(SS-285) Result02.11.2021
Win-Win(W-640) Result01.11.2021
Karunya(KR-521) Result30.10.2021
Nirmal(NR-248) Result29.10.2021
Karunya-Plus(KN-392)28.10.2021
Akshaya(AK-521) Result27.10.2021
Sthree-Sakthi(SS-284) Result26.10.2021
Win-Win(W-639) Result25.10.2021
Sthree-Sakthi (SS-283)24.10.2021
Karunya(KR-520)23.10.2021
Nirmal(NR-247) Result22.10.2021
Karunya-Plus(KN-391)21.10.2021
Akshaya(AK-520) Result20.10.2021
Sthree-Sakthi(SS-283) Result19.10.2021
Win-Win(W-638) Result18.10.2021
Karunya(KR-519) Result16.10.2021
Nirmal(NR-246) Result15.10.2021
Karunya-Plus(KN-390) Result14.10.2021
Akshaya(AK-519) Result13.10.2021
Sthree Sakthi(SS-282) Result12.10.2021
Win-Win(W-637) Result11.10.2021
Karunya(KR-518) Result09.10.2021
Nirmal(NR-245) Result08.10.2021
Karunya Plus(KN-389) Result07.10.2021
Akshaya(AK-518) Result06.10.2021
SthreeSakthi(SS-281) Result05.10.2021
Win-Win(W-636) Result04.10.2021
Win-Win(W-635) Result03.10.2021
Nirmal(NR-244) Result01.10.2021

Kerala Lottery Result Live 4.11.21, KN 393 Winners List

Kerala Lotteries used to declare the result live from 2:55 pm. Every day and the official Karunya Plus KN-393 results PDF will be available after 4:00 pm. M. On their official website. Here we are updating the Kerala lottery result live on 4.11.21. Therefore, people are requested to keep viewing this page for today's Kerala Karunya Plus Kn393 lottery result. Check the Kerala lottery result today.

Share:

Popular Posts